Avtal & hyreskontrakt av maskiner & produkter som hyrts hos GripRental:

Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för hen själv eller tredje man. Vid skada på maskin debiteras självrisk enligt gällande avtal som GripRental har med försäkringsbolaget.
Uthyraren ansvarar således inte för skada som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd eller driftsavbrott. Hyrestagaren ansvarar för all skada, d v s såväl person, sakskador, följdskador som ren förmögenhetsskada som tillfogas honom själv eller tredje man i samband med hyresobjektets transport, placering, driftstörning eller användning under hyrestiden.
Borttappande av nycklar debiteras med 3000kr per nyckel.

Hyresobjekt – Hyrestid

Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet är beställt och finns tillgängligt för avhämtning eller har fraktats till beställd plats tills den dag hyresobjektet återlämnas. Hyresobjektet skall avlämnas eller hämtas enligt överenskommelse. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel eller kvittens har utfärdats. Om ej maskinerna återlämnas inom avtalad tid har hyresgivaren rätt att hämta maskinerna och fakturera för transportkostnad.
Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjort och i gott skick i med hänsyn till normal förslitning. Är hyresobjektet ej rengjort debiteras hyrestagaren tvätt som uppgår till 300 kr ink moms. Anmärkning mot hyresobjekt skall, för att kunna göras gällande, snarast skriftligen anmälas till uthyraren (mail: griprental@hotmail.com), dock senast samma dag som hyresobjektet blivit tillgängligt för hyrestagaren. Uppkomna skador som ej är normalt slitage debiteras hyrestagaren. Punkteringar på maskiner och släp ersätts av hyrestagaren.

Ersättning
Grundhyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt prislista. Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. För stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra. Avtalade hyror med eller utan moms framgår på bokningen.

Vid längre uthyrningar än 2 veckor kan fakturering ske efter godkänd kreditprövning, annars gäller swish/kontant betalning vid utlämnandet. Det fakturerade beloppet skall vara uthyraren tillhanda senast det datum som anges som förfallodatum på fakturan (15 dagar om ej annat är överenskommet). Vid försenad betalning utgår gällande referensränta plus 6 procentenheter samt lagstiftad påminnelseavgift om f.n. 60 kronor om fakturan ej betalas går den till inkasso. Inga faktura avgift tillkommer.

Användning
Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett. Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren. Hyresobjektet uthyres för användning per dag om högst åtta (8) timmar om inte annat avtalats. Maskinen levereras med full tank (om det ingår drivmedel i varan) varpå hyrestagaren kan välja på att returnera maskinen med full tank eller bli efterdebiterad för drivmedel 30:- ex moms/ Liter.

Ansvar
Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet/tillbehör samt för samtliga skador som inte utgör normal slitage. Skada skall anmälas till uthyraren för beslut om hur hyresobjektet skall repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats p.g.a oaktsamhet som inte är normalt slitage så att det inte kan repareras skall ersättas av hyrestagaren hyresobjektet är försäkrat men Hyrestagaren betalar då självrisken. Uthyraren ansvarar således inte för skada som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd eller driftsavbrott. Hyrestagaren ansvarar för all skada, d v s såväl person, sakskador, följdskador som ren förmögenhetsskada som tillfogas honom själv eller tredje man i samband med hyresobjektets transport, placering, driftstörning eller användning under hyrestiden.
Borttappande av nycklar debiteras med 3000kr per nyckel.

Hävande
Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter erinran därom. Om hyrestagaren ej återlämnar hyresobjektet i avtalad tid eller eljest åsidosätter sina förpliktelser enligt Hyresavtalet äger Uthyraren rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta hyresobjektet på Hyrestagarens bekostnad.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, produktförändringar, prisjusteringar samt eventuell slutförsäljning.